Prevenció de riscos penals

Avançant en el seu compromís de dur a terme una gestió ètica, l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu - Província d’Espanya (OHSJD), ha desenvolupat un pla d'acció en matèria de responsabilitat penal pel qual cadascun dels seus centres i fundacions ha aprovat o pròximament aprovarà un Model de Prevenció de Riscos Penals per detectar i prevenir la comissió de delictes en el si de les seves organitzacions i al mateix temps adaptar-se a les últimes reformes del Codi penal que han introduït el règim de responsabilitat penal de les entitats.

Un element clau d'aquest model, d'obligat compliment, és el Codi de Conducta OHSJD. S'hi recullen el conjunt de normes i principis d'actuació bàsics que han d'orientar les accions de les persones i empreses que presten serveis o col·laboren amb l'OHSJD. Aquest codi, com no podia ser d'una altra manera, desenvolupa principis ja continguts en el Codi Ètic i el Codi de bon Govern de l'OHSJD.

Entre les diferents mesures contingudes en el citat pla d'actuació destaquen la creació en cadascun dels centres d'un comitè (anomenat Òrgan de Control) responsable de supervisar la correcta implantació del model de prevenció, així com la posada en marxa d'un canal extern de denúncies a través del qual es podrà informar d'accions o omissions que puguin considerar-se delictives i al qual pots accedir a continuació.

Protecció a la infància

La Fundació de Recerca Sant Joan de Déu està compromès a crear i mantenir un entorn afectiu i protector que fomenti els principals valors i que, alhora, previngui i es pronunciï davant del maltractament i l'abús infantil.

Condemnem enèrgicament tot tipus d'abús infantil, tant dins com fora de la nostra organització, i sempre responem dins la nostra esfera d'influència a tots els casos d'abús d'acord amb la seva naturalesa, sigui provat, presumpte o intent.

Els nostres esforços asseguren establir mecanismes per a despertar la consciència, posar en marxa ajuda preventiva, propiciar el valor de la denúncia i respondre acuradament. Aquests mecanismes abasten des de mesures de desenvolupament de recursos humans, com ara formació i assessorament, fins a d'altres com la suspensió, l'acomiadament i les accions legals.

Pots consultar les mesures de què disposem a la nostra:

Marc normatiu intern

A continuació trobareu els documents sobre els quals es basa el marc normatiu intern pel qual es regeix la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu, amb relació al seu funcionament legal, la seva orientació ètica i moral, la gestió dels seus professionals i el comportament d’aquests en pertànyer a un centre de l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu.