Innovació / Projectes

Hospital Lliure de Subjeccions

Hospital Lliure de Subjeccions

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu és una de les entitats que en el marc d'aquesta línia d'ajuts de Compra Pública d'Innovació realitzarà el projecte "Hospital Lliure de Subjeccions"

Aquest projecte té com a objectiu la creació d'un servei que garanteixi una atenció assistencial de qualitat i lliure de contencions mecàniques (CM) i químiques en tots els serveis del PSSJD per tal de millorar la qualitat assistencial.

Proposem desenvolupar un servei que faciliti als nostres dispositius d'hospitalització, la transició d'una atenció amb CM a una altra sense elles i que, alhora, garanteixi la seguretat dels pacients i del seu entorn a través de la compra d'un servei que desenvolupi les accions necessàries incloent el desenvolupament de tecnologia que faciliti l'adaptació i l'ús dels espais assistencials per a l'obtenció dels objectius del projecte.

Informació sobre la convocatòria de compra pública d'innovació (PO FEDER Catalunya 2014-2020)

La innovació és un dels eixos principals de l'Estrategia Europa 2020(EE2020) per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. En el marc de la EE2020, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unió Europea és una font de finançament per a les regions.

Les actuacions finançades amb FEDER en el període 2014-2020, han de donar resposta a l'estratègia d'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) de cada regió europea.

Un dels instruments de l'Estratègia de Recerca i Innovació per a l'Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és el Programa de Compra Pública d'Innovació de la RIS3CAT, que té per objectiu fer que l'Administració pública sigui un agent actiu del sistema d'innovació català mitjançant el cofinançament del Programa operatiu de FEDER de Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Catalunya 2014-2020).

La salut és un dels àmbits d'actuació prioritaris del Programa de Compra Pública d'Innovació de la RIS3CAT. Així, amb l'objectiu d'estimular la implantació de la compra pública d'innovació en el sector de la salut, CatSalut ha convocat una línia d'ajuts per als projectes de compra pública d'innovació impulsats per entitats titulars de centres que pertanyen al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Resolució SLT/1913/2017).

Informació sobre l'Estratègia RIS3CAT