Innovació / Projectes

Creació i implementació d'una plataforma digital

Creació i implementació d'una plataforma digital per a la detecció, comunicació i intervenció en la població adolescent i adults joves que pateixen o tenen risc de patir un trastorn psicòtic

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu és una de les entitats que en el marc d'aquesta línia d'ajuts de Compra Pública d'Innovació realitzarà el projecte "Creació i implementació d'una plataforma digital per a la detecció, comunicació i intervenció en la població adolescent i adults joves que pateixen o tenen risc de patir un trastorn psicòtic"

Amb aquest projecte es proposa generar un instrument capaç d'apropar els tractaments demostrats efectius a aquest segment de població i fidelitzar-lo, així com millorar i integrar els registres clínics i convertir-se en un mitjà de comunicació eficaç entre pacients com iguals, i entre professionals i pacients.

L'instrument ha de combinar el format agradable i "gamificado" amb el rigor tècnic de les propostes de tractament, permetre la seva actualització periòdica i resultar de fàcil maneig i accessibilitat des de qualsevol plataforma digital. Es pretén buscar una sinergia entre els coneixements tècnics respecte a les propostes de tractament basades en l'evidència i els coneixements tecnològics derivats de les TIC'S, per obtenir, en un format adaptat al segment de població a què va dirigit, un instrument amb funcions preventives, informatives, terapèutiques i de comunicació.

Informació sobre la convocatòria de compra pública d'innovació (PO FEDER Catalunya 2014-2020)

La innovació és un dels eixos principals de l'Estrategia Europa 2020(EE2020) per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. En el marc de la EE2020, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unió Europea és una font de finançament per a les regions.

Les actuacions finançades amb FEDER en el període 2014-2020, han de donar resposta a l'estratègia d'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) de cada regió europea.

Un dels instruments de l'Estratègia de Recerca i Innovació per a l'Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és el Programa de Compra Pública d'Innovació de la RIS3CAT, que té per objectiu fer que l'Administració pública sigui un agent actiu del sistema d'innovació català mitjançant el cofinançament del Programa operatiu de FEDER de Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Catalunya 2014-2020).

La salut és un dels àmbits d'actuació prioritaris del Programa de Compra Pública d'Innovació de la RIS3CAT. Així, amb l'objectiu d'estimular la implantació de la compra pública d'innovació en el sector de la salut, CatSalut ha convocat una línia d'ajuts per als projectes de compra pública d'innovació impulsats per entitats titulars de centres que pertanyen al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Resolució SLT/1913/2017).

Informació sobre l'Estratègia RIS3CAT.