Innovació / Projectes

Creació i implementació d'una plataforma digital

Obert el Preavís de Licitació per al projecte “Creació i implementació d'una plataforma digital per a la detecció, comunicació i intervenció a la població adolescent i adults joves que pateixen o tenen risc de patir un trastorn psicòtic”.

Aquesta és la primera fase d’un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un treball que, juntament amb el projecte Hospital Lliure, va guanyar una convocatòria d'ajuts del Servei Català de la Salut per impulsar la compra pública innovadora.

La idea de crear una app per prevenir i abordar la psicosi incipient va sorgir el Comitè de seguiment de la qualitat assistencial de primers episodis psicòtics del Parc Sanitari. Els professionals que en formen part van observar la importància d'usar un llenguatge innovador en l'assistència a les persones que conviuen amb trastorns d'aquest tipus, els quals solen aparèixer a l'adolescència o als primers anys de l'edat adulta (entre els 14 i els 25 anys).

En aquesta línia, la plataforma s'inspirarà en el game-design, els dissenys inspirats en videojocs, i altres recursos que ofereixen les TIC, atès que està demostrat que aquests recursos atrauen l'interès d'adolescents i joves.

Sobre el projecte

Creació i implementació d'una plataforma digital per a la detecció, comunicació i intervenció en la població adolescent i adults joves que pateixen o tenen risc de patir un trastorn psicòtic

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu és una de les entitats que en el marc d'aquesta línia d'ajuts de Compra Pública d'Innovació realitzarà el projecte "Creació i implementació d'una plataforma digital per a la detecció, comunicació i intervenció en la població adolescent i adults joves que pateixen o tenen risc de patir un trastorn psicòtic"

Amb aquest projecte es proposa generar un instrument capaç d'apropar els tractaments demostrats efectius a aquest segment de població i fidelitzar-lo, així com millorar i integrar els registres clínics i convertir-se en un mitjà de comunicació eficaç entre pacients com iguals, i entre professionals i pacients.

L'instrument ha de combinar el format agradable i "gamificat" amb el rigor tècnic de les propostes de tractament, permetre la seva actualització periòdica i resultar de fàcil maneig i accessibilitat des de qualsevol plataforma digital. Es pretén buscar una sinergia entre els coneixements tècnics respecte a les propostes de tractament basades en l'evidència i els coneixements tecnològics derivats de les TIC'S, per obtenir, en un format adaptat al segment de població a què va dirigit, un instrument amb funcions preventives, informatives, terapèutiques i de comunicació.

El projecte ha estat cofinançat en un 50% (259.869 €) per al Fons Europeu per al Desenvolupament Regional de la Unió Europea dins del marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Cost Total del Projecte coordinat: 519.738 €.

Informació sobre la convocatòria de compra pública d'innovació (PO FEDER Catalunya 2014-2020)

La innovació és un dels eixos principals de l'Estrategia Europa 2020(EE2020) per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. En el marc de la EE2020, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unió Europea és una font de finançament per a les regions.

Les actuacions finançades amb FEDER en el període 2014-2020, han de donar resposta a l'estratègia d'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) de cada regió europea.

Un dels instruments de l'Estratègia de Recerca i Innovació per a l'Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és el Programa de Compra Pública d'Innovació de la RIS3CAT, que té per objectiu fer que l'Administració pública sigui un agent actiu del sistema d'innovació català mitjançant el cofinançament del Programa operatiu de FEDER de Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Catalunya 2014-2020).

La salut és un dels àmbits d'actuació prioritaris del Programa de Compra Pública d'Innovació de la RIS3CAT. Així, amb l'objectiu d'estimular la implantació de la compra pública d'innovació en el sector de la salut, CatSalut ha convocat una línia d'ajuts per als projectes de compra pública d'innovació impulsats per entitats titulars de centres que pertanyen al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Resolució SLT/1913/2017).